Starts
Fajr
!qamah
Starts
Dhuhr
!qamah
Starts
Asr
!qamah
Starts
Maghrib
!qamah
Starts
Isha
!qamah
JUMU’AH
1st Jumu’ha
1:50 PM

03:55PM

Next Iqamah In

05:06

Powered By